PostHeaderIcon Informacje w przygotowaniu

///
Misja
an image

Tworzenie prawnych, organizacyjnych i ekonomicznych warunków dla bezpieczeństwa i higieny pracy.

Cele
an image
 • Wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawnych organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.
 • Reprezentowanie i obrona interesów zawodowych i społeczno prawnych członków Stowarzyszenia.
 • Popularyzacja problemów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz doskonalenie umiejętności i wiedzy członków.
 • Strategia
  an image

  Różnorodność doświadczeń, umiłowanie w doskonaleniu, bogacgtwo umiejętności, siłą naszego Stowarzyszenia. Ubogacamy się nawzajem.

  PostHeaderIcon Statut

  pobierz Statut do pobrania

  ROZDZIAŁ I Postanowienie ogólne

  1.

  Stowarzyszenie nosi nazwę " Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy '' w dalszej części zwanej Stowarzyszeniem.

  2.

  Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

  3.

  Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej, a siedzibą Władz Naczelnych jest m. St. Warszawa.

  4.

  Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o podobnym profilu działania.

  5.

  Stowarzyszenie może powoływać Oddziały, Oddziały mogą posiadać osobowość prawną.

  6.

  Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej oraz odpowiednich pieczęci podłużnych z nazwą i adresem. Stowarzyszenie może posiadać odznakę członkowską i sztandar.

  7.

  Stowarzyszenie realizuje cele statutowe przy wykorzystaniu społecznej pracy członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

  ROZDZIAŁ II

  Cele i środki działania Stowarzyszenia

  8.

  Celami Stowarzyszenia są:

  1) tworzenie organizacyjnych, prawnych i funkcjonalnych warunków dla integracji pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy,

  2) reprezentacja i obrona interesów zawodowych i społeczno prawnych członków Stowarzyszenia,

  3) popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy

  4) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących nowych rozwiązań prawno organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy,

  5) dbałość o zachowanie godności pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy, przestrzeganie zasad etyki zawodowej oraz doskonalenie umiejętności i wiedzy członków,

  9.

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:

  1) występowanie z wnioskami i propozycjami rozwiązań prawno - organizacyjnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy do organów państwowych,

  2) przygotowywanie i opracowywanie opinii przez członków Stowarzyszenia,

  3) reprezentowanie członków Stowarzyszenia w kraju i za granicą,

  4) prowadzenie działalności szkoleniowej i wydawniczej w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

  5) prowadzenie szkoleń pracowników służb bezpieczeństwa i higieny pracy wspólnie z innymi jednostkami uprawnionymi w tym zakresie,

  6) występowanie w obronie interesów zawodowych członka Stowarzyszenia,

  7) podejmowanie współpracy z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o podobnych celach statutowych,

  8) udzielanie członkom stowarzyszenia pomocy w uzyskaniu zatrudnienia,

  ROZDZIAŁ III

  Członkowie Stowarzyszenia

  10.

  Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na :

  1) członków zwyczajnych,

  2) członków honorowych,

  3) członków wspierających,

  11.

  Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Polski spełniający wymogi kwalifikacyjne dla służb bezpieczeństwa i higieny pracy.

  12.

  Członkiem honorowym może być osoba:

  1) która, ma szczególne zasługi w rozwoju Stowarzyszenia lub wybitne osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz człowieka w środowisku pracy,

  2) godność członka honorowego nadawana jest przez Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego,

  3) utrata godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały Zjazdu Delegatów,

  13.

  Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może być osoba prawna lub osoba fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia.

  14.

  Członka zwyczajnego i wspierającego przyjmuje Zarząd Oddziału zwykłą większością głosów, na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej zainteresowanego.

  15.

  1. Członek zwyczajny ma prawo korzystać z wszelkich uprawnień wynikających z przynależności do Stowarzyszenia, a w szczególności:

  1) wybierać i być wybranym do Władz Stowarzyszenia,

  2) brać udział w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu,

  3) korzystać ze doświadczeń i wszystkich urządzeń Stowarzyszenia,

  4) zwracać się do wszystkich Władz Stowarzyszenia za pośrednictwem swojego oddziału,

  2. Członek zwyczajny ma obowiązek:

  1) przestrzegać postanowień Statutu i stosować się do uchwały Władz Stowarzyszenia,

  2) czynnie popierać cele Stowarzyszenia i brać udział w realizacji jego zadań,

  3) uiszczać w terminie składkę członkowską,

  4) doskonalić się w wykonywaniu zawodu pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy,

  5) przestrzegać norm współżycia społecznego i zasad etyki zawodowej oraz solidarności i dyscypliny organizacyjnej.

  16.

  Członek honorowy Stowarzyszenia ma prawo brać udział z głosem doradczym w działalności Stowarzyszenia.

  17.

  1. Członek wspierający Stowarzyszenie ma prawo brać udział z głosem doradczym w działalności Stowarzyszenia.

  2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał Władz Stowarzyszenia.

  18.

  Przynależność do Stowarzyszenia ustaje w przypadku:

  1) złożenia przez członka wniosku o wystąpienie ze Stowarzyszenia do Zarządu Oddziału;

  2) skreślenia - w przypadku nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich przez czas dłuższy niż 6 miesięcy, pomimo pisemnego upomnienia. Od uchwały przysługuje odwołanie do Sądu Koleżeńskiego Oddziału w terminie do 1 miesiąca.

  3) wykluczenie na podstawie orzeczenia Sądu Koleżeńskiego.

  ROZDZIAŁ IV

  Władze Naczelne

  19.

  Naczelnymi Władzami Stowarzyszenia są:

  1) Zjazd,

  2) Zarząd Główny,

  3) Główna Komisja Rewizyjna,

  4) Główny Sąd Koleżeński,

  20.

  1. Kadencja Władz Naczelnych trwa cztery lata.

  2. Powołanie Władz Naczelnych odbywa się w głosowaniu tajnym.

  3. Członkiem Władz Naczelnych może być każdy członek zwyczajny Stowarzyszenia będący delegatem na Zjazd.

  4. W razie konieczności uzupełnienia Władz Naczelnych w toku kadencji, Władza, której skład wymaga uzupełnienia, dokooptuje do swego grona nowych członków spośród osób, które na zjeździe otrzymały liczbę głosów (w kolejności otrzymanych głosów). Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru,

  21.

  Władze Naczelne działają kolegialnie

  22.

  1. Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Zjazd zwoływany przez Zarząd Główny raz na cztery lata.

  2. Nadzwyczajny Zjazd może być zwołany na wniosek:

  Zarządu Głównego

  Głównej Komisji Rewizyjnej

  Zarządów Oddziałów reprezentujących co najmniej jedną piątą członków - Stowarzyszenia, w terminie sześciu miesięcy od daty złożenia żądania,

  Jednej dziesiątej członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

  3. Zjazd Członków Stowarzyszenia przyjmuje formę Zjazdu Delegatów w sytuacji, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekracza 200.

  4. Nadzwyczajny zjazd Delegatów obraduje tylko nad sprawami dla których został zwołany.

  5. Udział w zjeździe Delegatów z głosem decydujšcym biorš przedstawiciele wybrani przez zebrania oddziałów, w stosunku jeden przedstawiciel na 8 członków zwyczajnych, przy czym końcówkę ponad 4 uważa się jako pełne 8. Mandat delegata na Zjazd zachowuje swą ważność na okres pełnej kadencji, tzn. do wyboru delegatów na następny Zwyczajny Zjazd.

  6. Udział w Zjeździe Delegatów z głosem doradczym przysługuje członkom ustępujących władz Stowarzyszenia, jeżeli nie są delegatami, oraz członkom wspierającym i honorowym, Zawiadomienie o Zjeździe przesyła Prezydium Zarządu Głównego do wszystkich przedstawicieli na Zjazd, przynajmniej 14 dni przed datą Zjazdu.

  W zawiadomieniach należy podać miejsce Zjazdu, porządek dzienny oraz wezwanie do składania wniosków na Zjazd.

  Każdemu członkowi Stowarzyszenia służy prawo zgłaszania wniosków na Zjazd.

  Wnioski powinny być zgłoszone przynajmniej 10 dni przed Zjazdem, za pośrednictwem Zarządów Oddziałów, będą bezpośrednio do Prezydium Zarządu Głównego.

  Wnioski złożone po terminie będš rozpatrywane na Zjeździe w trybie wolnych wniosków.

  23.

  1. Zjazd jest uprawniony do podejmowania uchwał w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na ich liczbę. Uchwały Zjazdu zapadają większością głosów.

  2. Do Zjazdu należy:

 • uchwalenie głównego kierunku działalności Stowarzyszenia,
 • rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sadu Koleżeńskiego,
 • udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej Komisji Rewizyjnej oraz wybór członków Głównego Sądu Koleżeńskiego,
 • uchwalenie Ordynacji Wyborczej,
 • uchwalenie regulaminów Zarzšdu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sšdu Koleżeńskiego,
 • nadawanie godności członka honorowego,
 • podejmowanie uchwał o zmianie Statutu,
 • podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 • 24.

  1. Zarząd główny składa się z 9-11 członków.

  2. W obradach Zarządu Głównego mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Głónej Komisji Rewizyjnej i Głownego Sądu Koleżeńskiego oraz inne zaproszone osoby.

  3. Zarząd Główny wybiera ze swojego grona Prezydium Zarządu Głównego w liczbie 5-7 osób, w tym dwóch wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

  4. Zarząd Główny obraduje co najmniej 2 razy w roku. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. Dla ważności Uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu. Posiedzenie Zarządu Głównego zwoływane jest przez Prezydium Zarządu Głównego zgodnie z uchwalonym przez Zarząd Główny lub na wniosek conajmniej 1/5 liczby członków Zarządu Głównego. Członkowie Zarządu Głównego powinni być zawiadomieniu o wyznaczonym posiedzeniu nie później niż na 10 dni przed terminem.

  5. Zarząd Główny uchwala podział czynności poszczególnych członków Prezydium Zarządu Głównego.

  6. Zarząd Główny może powołać Komisje Problemowe, Sekcje Branżowe, określać ich skład i zakres działania.

  25.

  1. Zadaniem Zarządu Głównego jest realizowanie celów i zadań Stowarzyszenia w okresie pomiędzy Zjazdami.

  2. Do zadań i uprawnień Zarząšdu Głównego należy:

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 • kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu, wytycznymi i Uchwałami Zjazdu,
 • uchwalenie okresowych planów działalności programowej i finansowej,
 • zatwierdzenie bilansu i innych sprawozdań finansowych,
 • zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 • podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia,
 • powoływanie i rozwiązywanie Oddziałów Stowarzyszenia oraz nadzorowanie ich działalności,
 • wybór Prezydium Zarządu Głównego i uchwalania regulaminu jego działalności, podejmowanie uchwał o przystępowaniu do organizacji krajowych i międzynarodowych,
 • powoływanie agend prowadzących działalność naukowąš, szkoleniowąš i gospodarczą,
 • zwoływanie Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Zjazdów,
 • uchwalenie wpisowego i składek członkowskich,
 • przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków i opinii od Rady Stowarzyszenia, o której mowa w & 29,
 • 26.

  1. Prezydium Zarządu Głównego jako organ wykonawczy Zarządu Głównego kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia pomiędzy posiedzeniami Zarządu Głównego.

  2. Do ważności podejmowanych uchwał przez Prezydium niezbędna jest obecność co najmniej połowy liczby członków, a w razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa.

  3. Prezydium Zarządu Głównego rozpatruje wnioski o nadanie Odznaczeń Państwowych, Odznak Stowarzyszenia oraz innych nagród i wyróżnień.

  27.

  1. Główna Komisja Rewizyjna podlega bezpośrednio Zjazdowi. Składa się z 5-9 członków. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

  2. Główna Komisja Rewizyjna jest powoływana do przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności. Przedmiotem kontroli jest zwłaszcza wykonanie budżetu oraz sprawozdania ogólne i finansowe.

  3. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo wglądu w całokształt działalności Zarządu Głównego, Prezydium Zarządu Głównego oraz Zarządów Oddziałów. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądać wyjaśnień od członków Władz Stowarzyszenia oraz stawiać wniosek na Zjeździe o udzielenie lub odmówienie absolutorium Zarządowi Głównemu.

  28.

  1. Główny Sąd Koleżeński jest niezawisły w swojej działalności.

  2. Główny Sąd Koleżeński składa się z 9 członków. Sąd wybiera ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.

  3. Główny Sąd Koleżeński orzeka w trzyosobowych składach wyznaczonych przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

  4. Oprócz odwołań od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Główny Sąd Koleżeński rozpatruje w I - szej instancji sprawy odpowiedzialności organizacyjnej członków Stowarzyszenia, wynikłe w związku z pełnieniem funkcji we Władzach Naczelnych Stowarzyszenia. Odwołanie w tych sprawach rozpatruje Główny Sąd Koleżeński orzekający w 5 - cio osobowym całkowicie zmienionym składzie.

  5. Sąd Koleżeński wymierza następujące kary

 • upomnienie,
 • nagana,
 • zawieszenie w sprawach członka na okres 3 miesięcy do 2 lat,
 • wykluczenie ze Stowarzyszenia,
 • 29.

  1. Rada Stowarzyszenia stanowi ciało doradcze i opiniodawcze Zarządu Głównego Stowarzyszenia. 2. W skład Rady Stowarzyszenia wchodzą z urzędu Prezesi Zarządów Oddziałów.

  ROZDZIAŁ V

  Władze Oddziałó

  30.

  1. Do powołania Oddziału wymagana jest liczba co najmniej 12 członków Stowarzyszenia.

  2. Oddziały te realizujš cele i zadania Stowarzyszenia na terenie określonym w Uchwale o ich powołaniu.

  31.

  Władzami Oddziału są:

  1) Walne Zebranie,

  2) Zarząd,

  3) Komisja Rewizyjna,

  4) Sąd Koleżeński.

  32.

  1. Kadencja Władz Oddziału trwa 4 lata.

  2. Powoływanie wszystkich Władz Oddziału odbywa się w głosowaniu tajnym.

  3. W razie konieczności uzupełnienia Władz Oddziału w toku kadencji Władza, której skład wymaga uzupełnienia, dokoptowuje do swego grona nowych członków spośród osób, które na Walnym zebraniu otrzymały wymaganą liczbę głosów (w kolejności otrzymanych głosów). Liczba osób dokooptowanych nie może przekraczać 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

  33.

  1. Władze Oddziału działają kolegialnie.

  2. Władze Oddziału podejmują samodzielne uchwały w sprawach dotyczących potrzeb swojego obszaru działania.

  3. Zarządy Oddziałów mogą powoływać Koła Terenowe i Sekcje Branżowe. Do powołania Koła lub Sekcji wymagane jest co najmniej 5 członków Stowarzyszenia. Koło, Sekcja wybiera spośród siebie przewodniczącego i sekretarza Koła, Sekcja realizuje zadania Oddziału na obszarze swojego działania.

  4. Oddziały Stowarzyszenia mogą prowadzić działalność gospodarczą z tym, że cały dochód z tej działalności przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

  5. Oddziały Stowarzyszenia mogą tworzyć podmioty gospodarcze przewidziane prawem (spółki) i przystępować do już istniejących.

  34.

  1. Walne Zebranie, zarówno Zwyczajne jak i Nadzwyczajne, zwoływane jest przez Zarząd, w Walnym Zebraniu mogą brać udział wszyscy członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, a z głosem doradczym wszyscy członkowie wspierający i honorowi. Termin Walnego Zebrania oraz jego porządek dzienny podaje Zarząd do wiadomości członków nie później niż 14 dni przed terminem zebrania. Zwyczajne Walne Zebrania odbywają się co 4 lata. Nadzwyczajne Walne Zebrania zwoływane jest w ciągu 14 dni na żądanie Zarządu Głównego lub Komisji Rewizyjnej, albo też na pisemne żądanie co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych Oddziału. Walne zebranie jest uprawnione do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy liczby członków zwyczajnych Oddziału lub w drugim terminie bez względu na ilość członków. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów.

  2. Do Walnego zebrania należy:

 • zatwierdzanie sprawozdania Zarządu oraz udzielanie lub odmówienie udzielania absolutorium Zarządowi,
 • uchwalanie wytycznych całokształtu działalności Oddziału,
 • wybór Prezesa i pozostałych członków Zarządu, wybór członków Komisji Rewizyjnej, wybór członków Sądu Koleżeńskiego oraz wybór Delegatów na Zjazd,
 • rozpatrywanie wniosków zgłoszonych na Walne Zebranie.
 • 35.

  1. Zarząd składa się z 3 do 7 członków. Zarząd wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

  2. Zarząd odbywa posiedzenie według potrzeb, nie rzadziej niż 4 razy do roku. W posiedzeniach mogą brać udział z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego i inne zaproszone osoby.

  3. Do ważności uchwał Zarządu wymagana jest obecność co najmniej połowy liczby członków Zarządu. Uchwały zapadają zwykłąš większością głosów. W przypadku równości rozstrzyga głos Prezesa.

  4. Zadaniem Zarządu jest realizowanie celów i zadań Stowarzyszenia na swoim terenie w okresie pomiędzy Walnymi Zebraniami. Do Zarządu należy:

 • wykonywanie uchwał Zjazdu, Zarządu Głównego i Walnego zebrania,
 • składanie sprawozdania na Walnym Zebraniu,
 • powołanie Kół Terenowych i Sekcji Branżowych oraz Komisji roboczych do określonych spraw, systematyczne analizowanie ich działalności,
 • dysponowanie posiadanym majątkiem,
 • uchwalanie obowiązujących w Oddziale wysokości wpisowego i składek powyżej ustalonych przez Zarząd Główny,
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji finansowo - księgowej,
 • uchwalanie rocznych preliminarzy Oddziału,
 • Zarząd co najmniej raz w roku zwołuje zebranie informacyjno - sprawozdawcze, w którym biorą udział członkowie Oddziału.
 • 36.

  1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków.

  2. Komisja Rewizyjna działa na zasadach przewidzianych dla Głównej Komisji Rewizyjnej.

  37.

  1. Sąd Koleżeński składa się z 3 do 5 członków.

  2. Sąd Koleżeński działa na zasadach przewidzianych dla Głównego Sądu Koleżeńskiego, przy czym orzeka w zespołach 3-osobowych wyznaczonych przez przewodniczącego. 3. Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy zgłoszone przez Władze lub członków Stowarzyszenia, dotyczace popełnienia czynów niegodnych członka Stowarzyszenia oraz sprawy odpowiedzialności organizacyjnej wynikłe w związku z pełnieniem funkcji we Władzach Oddziału oraz sprawy nie wykonywania obowiązków statutowych wymienionych w paragrafie 15 ust. 2

  38.

  Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego służy stronom odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem sądu, który orzekł w sprawie, w terminie 30 dni od daty doręczenia orzeczenia.

  ROZDZIAŁ VI

  Majątek i gospodarka finansowa.

  39.

  1. Dla realizowania zadań statutowych Stowarzyszenia posiada majątek, który tworzy się z następujących źródeł:

 • składki członkowskie,
 • dotacje, subwencje, zapisy i darowizny,
 • dochody z działalności statutowej i działalności gospodarczej,
 • z jednorazowych wpłat wpisowego.
 • 2. Zarząd Główny dysponuje majątkiem Stowarzyszenia w następującym zakresie i wymiarze przekazywanym przez Oddziały:

 • jednorazowe wpłaty wpisowego - 50 %
 • składki członkowskie - 20 %
 • dochody z działalności statutowej i gospodarczej - 10 %
 • 3. Zarządy Oddziałów dysponują majątkiem Stowarzyszenia pozyskanym przez siebie w następującym zakresie i wymiarze:

 • jednorazowe wpłaty wpisowego - 50 %
 • składki członkowskie - 80 %
 • dochody z działalności statutowej i gospodarczej - 90 %
 • dotacje, subwencje, zapisy, darowizny - 100 %
 • 4. Zarząd Główny i Zarządy Oddziałów mają prawo do samodzielnego dysponowania majątkiem własnym Stowarzyszenia określonym w ust. 2 i 3 paragraf 40. 5. Szczegółowe zasady dla Oddziałów nie posiadających osobowości prawnej uregulowane zostaną instrukcją finansowo-księgową wydaną przez Zarząd Główny.

  40.

  Dla zawierania umów, udzielania pełnomocnictw oraz składania oświadczeń woli w sprawach Stowarzyszenia uprawnieni są: w Zarządzie Głównym i w Zarządach Oddziałów - prezes, wiceprezesi, sekretarz i skarbnik. Do wykonywania czynności wymienionych w tym paragrafie wymagane jest współdziałanie i podpisy dwóch uprawnionych osób.

  ROZDZIAŁ VII

  Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

  41.

  Uchwała w sprawie zmiany Statutu i rozwiązania Stowarzyszenia może być podjęta przez Zjazd większością co najmniej 2/3 oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy liczby przedstawicieli.

  42.

  C1. W razie podjęcia przez Zjazd uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia - Zjazd wybierze komisje likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację zgodnie z uchwalonymi przez Zjazd wytycznymi.

  2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa również cel na jaki ma być użyty jego majątek.


  PostHeaderIcon Członkowie OSPSBHP Oddział w Koninie

  L.p.Nazwisko, imię Branża
  1Balewska BożenaSzkolnictwo
  2............
  3..............
  4..............
  5..............
  6..............
  7..............
  8..............
  9..............
  10............
  Na czasie

  pobierz

  Kontakt
  an image
  OSPS BHP Konin
  Ul. Błaszaka 4
  62-510 Konin
  Email: prezes@stowarzyszenie-bhp.konin.pl

  tel. kom.: 0600 908 106
  Fax: ---------
  Ogłoszenia
  Zapraszamy członków OSPSBHP O w Koninie do wspólnego redagowania naszej strony.